Čo je EZÚS?Projekt Zelená domácnostiam sa stal súčasťou sociálnych opatrení vlády.


Európske zoskupenie územnej spolupráce je
organizácia, ktorá spája subjekty, za účelom
vytýčenia možností vzájomnej spolupráce v 
oblasti kultúry, vzdelávania , športu, pracovných
príležitostí, ochrany prírody a rozvoja 
infraštruktúry. Pomáha vytvárať silnejší pocit
sociálnej a územnej súdržnosti dotknutých sub-
jektov. 


SR má v programovom období rokov 2007 – 2013
vytýčených päť takýchto projektov cezhraničnej spo-
lupráce s bezprostredne susediacimi štátmi.
Program je aplikovateľný v rámci celej EU a právne
definovaný v nariadení Európskeho parlamentu a 
rady č.1082/2006. SR ho prijala formou národnej 
opravy v zákone č.90/2008 Z.z. o EZUS a doplnení 
zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. 

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". V tomto pilotnom projekte, ktorý je aj súčasťou sociálnych opatrení vlády, bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €.


Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov. Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.
čítaj ďalej čítaj ďalej
Spoločný región

Česká časť


zobraz všetky
Spoločný región

Slovenská časť


zobraz všetkySlovenská časť Česká časť