Čo je EZÚS?



Projekt Zelená domácnostiam sa stal súčasťou sociálnych opatrení vlády.


Európske zoskupenie územnej spolupráce je
organizácia, ktorá spája subjekty, za účelom
vytýčenia možností vzájomnej spolupráce v 
oblasti kultúry, vzdelávania , športu, pracovných
príležitostí, ochrany prírody a rozvoja 
infraštruktúry. Pomáha vytvárať silnejší pocit
sociálnej a územnej súdržnosti dotknutých sub-
jektov. 


SR má v programovom období rokov 2007 – 2013
vytýčených päť takýchto projektov cezhraničnej spo-
lupráce s bezprostredne susediacimi štátmi.
Program je aplikovateľný v rámci celej EU a právne
definovaný v nariadení Európskeho parlamentu a 
rady č.1082/2006. SR ho prijala formou národnej 
opravy v zákone č.90/2008 Z.z. o EZUS a doplnení 
zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. 

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". V tomto pilotnom projekte, ktorý je aj súčasťou sociálnych opatrení vlády, bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €.


Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov. Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.
čítaj ďalej čítaj ďalej
Spoločný región

Česká časť


zobraz všetky
Spoločný región

Slovenská časť


zobraz všetky











Slovenská časť Česká časť